Управлението на строително-инвестиционни проекти е мащабен и сложен процес, който започва още на ниво инвестиционно намерение. Нашият екип изготвя доклад с анализ на пазара, на база на който инвеститорът може да вземе най-правилното решение за своето инвестиционно намерение и при нужда да бъдат нанесени корекции на инвестиционното намерение още в този ранен етап от цялостния процес.

Експертите на Роял Инженеринг ООД съвместно с инвеститора подготвят подробно Задание за проектиране. Базирайки се на натрупания до момента опит можем да избегнем нерантабилни или компромисни решения по отношение на инвестициите на нашите клиенти още по време на проектирането. Всеки инвеститор желае неговата сграда да е най-забележителна, запомняща се, ефектна, сигурна, енергоефективна, с малки експлоатационни разходи. Това става с осигуряването на достатъчен финансов ресурс, но не само. Изборът на най-доброто решение за конкретна сграда зависи от нивото на работа на проектантите, а нашето задължение в този процес е да дадем на инвеститора компетентно и аргументирано становище за плюсовете и минусите на всеки вариант от гледна точка на изпълнение, стойност, експлоатация и поддръжка.

Основните задължения на нашия екип при управлението на строително-инвестиционните проекти са:

  • да извършва и изготвя маркетингови проучвания, технико-икономически анализ на проектите, конкурентоспособността, конструктивната изпълнимост и оперативност на проекта;
    да разработва строителни инициативи, бизнес план и документация за финансово обезпечаване на проекта;
  • да анализира и оценява икономическите аспекти при избора на проект от множеството алтернативи;
  • да планира, организира и контролира изпълнението на инвестиционен проект;
  • да изготвя съвместно с инвеститора задание за проектиране;
  • да управлява ресурсите и качеството в проекта;
  • да управлява риска в строителните проекти;
  • да управлява комуникациите в проекта;
  • да оценява и управлява въздействието от изпълнението на проекта върху екологичната обстановка.