Роял Инженеринг ООД предлага „Строителен надзор”, като част от портфолиото с услуги. Строителният надзор е задължителен за всеки строителен обект,  като за сградите от пета категория не е задължителен, но наличието на консултант като нас значително улеснява строителството и гарантира безпроблемното въвеждане на сградата в експлоатация. Задълженията на строителния надзор започват с откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и приключват с въвеждането на обекта в експлоатация.

Роял Инженеринг ООД предлага лицензирани експерти, които да извършват контрол над строителните процеси и изготвянето на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация. Нашите квалифицирани специалисти по съответните части стриктно следят за качеството влаганите материали и изпълнението на СМР. Те изискват протоколи, гарантиращи безопасността на изпълнените инсталации и съставят необходимите актовете в съответствие с действащите нормативи.

Строителният надзор на Роял Инженеринг ООД гарантира качество на изпълнените строително-монтажни работи и безпроблемно въвеждане на обекта в експлоатация.