Роял Инженеринг ООД е доказан консултант и предлага Инвеститорски контрол, като следи за спазването на договореностите между инвеститора и участниците в строително-инвестицонния процес. По този начин инвеститорът може да управлява и контролира цялостния процес на влагане на инвестициите, въз основа на специфичните му изисквания.

Инвеститорският контрол, който упражняват нашите специалисти се осъществява по време на всички етапи на проекта – инвестиционни решения /намерения/, проектиране и строителство. Задължително условие за нашата успешна дейност е преди стартирането на проекта да извършим мащабен доклад и анализ на проекта, както и да изготвим технико-икономически анализ.

При изпълнението на задълженията си за осъществяване на Инвеститорски контрол, екипът на Роял Инженеринг ООД извършва цялостен мениджмънт на всички строително-инвестиционни процеси, а именно:

 • участвува съвместно с Инвеститора при изготвяне техническото задание за проектиране, както и да му съдействува във връзка с издаване разрешение за строителство на обекта;
 • участвува съвместно с Инвеститора при приемането на изпълнените проектни работи по отделни етапи;
 • изготвя количествен0 – стойностни сметки и извършва проучване на пазара за видове материали, като ценообразува според изискванията на Инвеститора;
 • организира и осъществява тръжна процедура, и участвува съвместно с Инвеститора при избор на подизпълнители и доставчици на обекта;
 • контролира качеството на работа на Главния изпълнител при изпълнение на строително-монтажните работи на всеки етап от строителството;
 • одобрява съвместно с Инвеститора предлаганите от фирмата-изпълнител на обекта, мостри на материалите, които подлежат на влагане в обекта;
 • проверява в съответствие с удостоверяващите документи, качеството на доставените материали, конструкции и съоръжения, и разрешава тяхното влагане при условие, че отговарят на съответните изисквания;
 • съдейства на фирмата – Главен изпълнител за своевременното решаване на възникналите в процеса на строителството проблеми;
 • извършва контрол върху ценообразуването и цените на видовете СМР;
 • участвува в комисии по съставянето на необходимите актове за скрити работи, като изисква и участва при пробните изпитания преди тяхното закриване;
 • през периода на срока на строителството организира комисия за появилите се скрити недостатъци, като предприема действия за тяхното отстраняване;
 • съдейства на Инвеститора при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползване на обекта;
 • информира Инвеститора своевременно за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичната работа от фирмата – Главен изпълнител на СМР на обекта, като предлага мерки за тяхното отстраняване.